Obchodné podmienky

Týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) sa riadia právne vzťahy medzi objednávateľom a spoločnosťou Kamea® design, s. r. o. so sídlom Zlatovská 2205, 91105 Trenčín, IČO 44 971 818, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne vložka číslo 22096/R (ďalej len “Dodávateľ”)

Identifikácia zmluvných strán:

Dodávateľ:
Kamea® design, s. r. o.
Zlatovská 2205
91105 Trenčín
zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne vložka číslo 22096/R
Číslo účtu: 4250103705/3100 Sberbank Slovensko, a.s.
IBAN: SK74 3100 0000 0042 5010 3705
SWIFT: LUBA SK BX
Kontaktný e-mail: obchod@svadobneobrucky.com
Tel. kontakt: 0904 618 009

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj,
so sídlom Andreja Sládkoviča 11, 971 01 Prievidza 1, Odbor výkonu dozoru
Tel. č.: 046/5422 771
Fax č.: 046/5420 685

Objednávateľom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá vo vlastnej autorizácii odoslala elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu.
Objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o objednávateľovi, informácie o objednanom tovare z ponuky obchodu a celková cena objednávky, spracovaný systémom obchodu.
Všeobecné obchodné podmienky bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa - dodávateľa a objednávateľa vo svojom aktuálnom znení a tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
Zákazkovou predajňou sa rozumie kamenná predajňa Dodávateľa nachádzajúca sa na adrese sídla Dodávateľa.
Písomná forma dokumentov sa považuje dokument vo forme listu a elektronickej pošty, t.j. e-mailu.

1. Objednávka
Zmluva, na základe ktorej je realizovaná dodávka tovaru Objednávateľovi, vzniká odoslaním objednávky Objednávateľom a následné záväzné potvrdenie tejto objednávky Dodávateľom, resp. zaplatením preddavku za objednaný tovar.
Podmienkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri realizácii tejto objednávky. Odoslaná objednávka zo strany Objednávateľa sa považuje za návrh zmluvy v zmysle § 43a Občianskeho zákonníka. Po prijatí objednávky do systému je Objednávateľovi zaslané potvrdenie o prijatí objednávky do systému, ktorý obsahuje úplné znenie všeobecných obchodných podmienok, rekapituláciu objednaného tovaru, celkovú cenu k úhrade i oprávnenie Dodávateľa požadovať zálohu za objednaný tovar. Takýto potvrdzujúci e‑mail sa ešte nepovažuje za záväzné potvrdenie objednávky.
Zmluva medzi Objednávateľom a Dodávateľom sa považuje za platne uzavretú a záväznú až momentom prijatia návrhu, t.j. momentom záväzného potvrdenia objednávky Dodávateľom v zmysle § 43c Občianskeho zákonníka (ďalej len „potvrdenie objednávky“), ktoré je realizované až po predchádzajúcom odoslaní elektronickej objednávky a odoslaní potvrdenia o prijatí objednávky do systému. Takéto potvrdenie sa môže uskutočniť písomne, telefonicky - prostredníctvom odoslanej sms, prípadne e-mailom – t.j. akékoľvek písomné potvrdenie objednávky zo strany Dodávateľa. Kontakt nutný k potvrdeniu objednávky vykonáva spravidla Dodávateľ po overení dostupnosti a termínu dodania požadovaného tovaru. Dodávateľom potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia. Potvrdenie objednávky obsahuje okrem náležitostí objednávky aj kalkuláciu ceny za prepravu tovaru, v prípade, že miesto dodania tovaru nie je odberné miesto Dodávateľa, prípadne povinnosť Objednávateľa zaplatiť zálohu.
Pre uzatvorenie zmluvy, resp. iných dojednaní a pre ich rozsah je rozhodujúca písomne potvrdená objednávka Dodávateľom. Objednávka zaväzuje Dodávateľa až po písomnom potvrdení objednávky, t.j. jej akceptácie zo strany Dodávateľa.
Objednávateľ, ktorý je alergický na chemický prvok nikel (Niccolum), je povinný o tejto skutočnosti vopred, najneskôr pri objednávaní obrúčok, informovať Dodávateľa, ktorý mu následne môže ponúknuť ako alternatívu prímesi bieleho zlata chemické prvky: paladium alebo platina. V prípade ak Objednávateľ Dodávateľa o tejto skutočnosti vopred neinformuje, resp. aj napriek tomu si objedná obrúčky z bieleho zlata, v ktorom bude ako prímes použitý chemický prvok nikel, nie je oprávnený tovar vrátiť a požadovať zaň zaplatenú kúpnu cenu.

2. Cena a platobné podmienky
Všetky ceny na stránkach sú uvedené vrátane DPH. Dodávateľ si vyhradzuje právo zmeny cien. Platné ceny sú Objednávateľovi potvrdené v momente Potvrdenia objednávky. Pokiaľ je cena za objednaný tovar vyššia, ako cena uvedená v Objednávke, Dodávateľ bezodkladne o tejto skutočnosti písomne informuje Objednávateľa, ktorý môže cenu prijať, alebo Objednávku zrušiť. Zrušenie objednávky je povinný v takomto prípade uskutočniť v lehote 3 dní odo dňa Potvrdenia objednávky. Cena tovaru uvedená na stránke nezahŕňa náklady na prepravu tovaru a ani colné alebo iné poplatky v prípade dodania tovaru vrámci územia Slovenskej republiky I mimo územia Slovenskej republiky.
Cena za objednaný tovar je splatná najneskôr pri prevzatí tovaru (na dobierku, od kuriéra, v zákazkovej predajni Dodávateľa).
Objednávateľ sa zaväzuje cenu za tovar zaplatiť riadne a včas.
Spôsob platby je hotovostný, a to:
- kuriérovi, v prípade, že je tovar zasielaný na dobierku;
- v zákazkovej predajni Dodávateľa pri osobnom prevzatí tovaru.

Strieborné obrúčky sa platia vopred prevodom na bankový účet Dodávateľa, prípadne osobne v hotovosti v zákazkovej predajni Dodávateľa.
Dodávateľ je oprávnený požadovať od Objednávateľa uhradenie zálohy vopred až do výšky 50% z celkovej ceny objednávky. Zálohu je potrebné Objednávateľom zaplatiť vopred na číslo účtu Dodávateľa: 4250103705/3100 Sberbank, KAMEA® Design s.r.o., Zlatovská 2205, 911 05 Trenčín, IČO: 44 971 818, IČDPH: SK 202 288 7328 (ďalej len „bankový účet Dodávateľa“). V prípade, že Objednávateľ nezaplatí vyššie uvedenú zálohu do 5 dní odo dňa potvrdenia objednávky, má Dodávateľ právo od zmluvy odstúpiť. Za zaplatenie zálohy sa považuje okamih pripísania peňažných prostriedkov na bankový účet Dodávateľa.
Konečná suma objednávky, ktorú je Objednávateľ povinný zaplatiť pri prevzatí tovaru bude znížená o už poskytnutú zálohu, ktorá bola vopred zložená na bankovú účet Dodávateľa.
V prípade ak pri preberaní obrúčok Objednávateľ zistí, že vyrobené obrúčky, ktoré si objednával u Dodávateľa osobne v zákazníckej predajni na ulici Zlatovská 2205, 91105 Trenčín, mu veľkosťou nesedia, má nárok na ich jednorazové bezplatné zväčšenie alebo zmenšenie maximálne o dve veľkostné čísla. Uvedené sa však nevzťahuje na objednávku obrúčok vykonanú cez internet. V prípade, ak bude Objednávateľ požadovať zväčšenie alebo zmenšenie obrúčok, okrem prípadu uvedeného vyššie, ide o práce za ktoré je Objednávateľ povinný zaplatiť cenu, ktorú si s Dodávateľom individuálne dohodne. Táto cena sa bude odvíja od druhu šperku, náročnosti a rozsahu prác a od množstva použitého materiálu.

3. Dodacie podmienky
Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa prevádzkových možností Dodávateľa realizované od záväzného potvrdenia objednávky, resp. zaplatenia zálohy v čo najkratšom termíne, s dobou výroby sa prispôsobíme Vášmu termínu svadby, prípadne po telefonickom či mailovom dohovore aj v kratšom čase. Vo výnimočných prípadoch môže byť po dohovore s Objednávateľom dodacia lehota dlhšia. Miesto plnenia/odberu je stanovené na základe objednávky Objednávateľa. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Dopravu na adresu určenia zabezpečuje Dodávateľ. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad, prípadne certifikát. V prípade neosobného odberu tovaru je Dodávateľ oprávnený požadovať od Objednávateľa zaplatenie poplatku za dopravu, ktorý predstavuje sumu 8 € na území Slovenskej republiky. V prípade osobného odberu objednaného tovaru, je odberná doba 14 dní od odoslania sms či e-mailu o vychystaní tovaru. V prípade, že sa Objednávateľ nebude môcť dostaviť v tejto lehote, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť Dodávateľovi. V prípade predĺženia úschovnej doby je Dodávateľ oprávnený účtovať Objednávateľovi poplatok za uskladnenie, ktorý predstavuje sumu 5,- € za každý deň uskladnenia.

4. Storno objednávky
Objednávateľ má právo bezplatne stornovať objednávku bez udania dôvodu až do doby záväzného potvrdenia objednávky. Po záväznom potvrdení objednávky tak môže Objednávateľ urobiť iba v prípade, že si Dodávateľ nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky, vzniká Dodávateľovi nárok na storno poplatok, ktorý zahŕňa okrem zaplatenej zálohy, v prípade ak bola zaplatená, aj výrobné a prevádzkové náklady a ostatné účelne vynaložené náklady, ktoré vznikli Dodávateľovi do doby stornovania objednávky/zrušenia zmluvy, ak presahujú zaplatenú zálohu. Dodávateľ je v takomto prípade oprávnený uplatniť si u Objednávateľa nárok na zaplatenie storno poplatku až do výšky 100 % z celkovej ceny objednávky. V prípade stornovania potvrdenej objednávky má Dodávateľ súčasne právo od Objednávateľa požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 20 % z celkovej ceny objednávky. Táto zmluvná pokuta je splatná do 10 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na zaplatenie Objednávateľovi od Dodávateľa. Porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú sa viaže zmluvná pokuta, nie je dotknuté právo Dodávateľa domáhať na zároveň aj náhrady škody, ktorá mu v dôsledku stornovania objednávky vznikla.

5. Odstúpenie od Zmluvy
Tovar ponúkaný Dodávateľom je zhotovený, resp. upravený podľa osobitných požiadaviek Objednávateľa, resp. ide o tovar vyrobený na mieru alebo o tovar určený osobitne pre jedného Objednávateľa. Objednávateľ z uvedeného dôvodu preto nemôže od zmluvy odstúpiť, a to v zmysle § 7 ods. 6 písm. c) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Dodávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od Zmluvy – objednávky alebo jej časti v prípade, že objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.) alebo v prípade ak Objednávateľ nezaplatí zálohu za tovar, ktorá bola uvedená pri Potvrdení objednávky v stanovenej lehote.

6. Záručná doba
Na svadobné obrúčky poskytuje Dodávateľ záručnú dobu 6 rokov a servis na tento tovar, ktorý predstavuje raz za 2 roky vyčistenie šperku a rhodiovanie tohto šperku.
Na strieborné obrúčky sa vzťahuje 2 ročná záručná doba, bez doživotného bezplatného servisu.
Dodávateľ zodpovedá za vady, ktoré sa na predanom tovare prejavia v záručnej dobe a ktoré sú spôsobené vadou použitého materiálu, funkčnou chybou, alebo vadou spôsobenou pri výrobe, montáži alebo inštalácii vykonanej pracovníkmi Dodávateľa. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené mechanickým vypadnutím kameňa, neodbornou obsluhou, neprimeraným zaobchádzaním, použitím či inštaláciou, ktorá je v rozpore s bežným užívaním, elektrostatickým výbojom, alebo na vady spôsobené nadmerným mechanickým opotrebením a zdeformovaním, a ani doškriabaním. Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach. Záruka zaniká v prípade neoprávneného zásahu do tovaru osobou, ktorá k vykonaniu zásahu nebola výslovne Dodávateľom zmocnená.

7. Neprevzatie a nezaplatenie objednaného tovaru objednávateľom
Objednávateľovi, ktorý nezaplatí a neprevezme objednaný tovar, mimo situácie poškodenia tovaru pri doručení (zásielka sa vráti ako nedoručená bez zavinenia dodávateľa, napr. ak zmluvný prepravca adresáta nenašiel, objednávateľ zásielku nedopatrením alebo úmyselne neprevzal, a pod. ) bude zaslaná správa e-mailom so žiadosťou o informáciu, čo ďalej robiť s jeho objednávkou. Na odpoveď na túto výzvu má Objednávateľ lehotu 7 dní odo dňa odoslania správy. Ak Objednávateľ požiada o opätovné odoslanie takto vrátenej zásielky, Dodávateľ doúčtuje k celkovej cene zásielky poštovné vo výške 8 €. Opätovné odoslanie takto vrátenej zásielky je možné len na základe úhrady celej objednávky vopred na bankový účet Dodávateľa. Pokiaľ Objednávateľ na výzvu Dodávateľa v určenom termíne neodpovie, objednávka bude zo strany Dodávateľa stornovaná. Pre prípad takéhoto stornovania objednávky má Dodávateľ okrem zálohovej platby minimálne v sume 100,00 €, na základe ktorej sa stáva objednávka záväzná a ktorá sa pri stornovaní objednávky nevracia, nárok na zaplatenie 100 % z celkovej ceny objednaného tovaru. Okrem uvedeného je Dodávateľ oprávnený uplatniť si u Objednávateľa nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 30 % z celkovej ceny objednávky, ktorá predstavuje následok za porušenie zmluvnej povinnosti zo strany Objednávateľa, ktorý riadne objednaný tovar neprevezme ani v dodatočne určenej lehote. Táto zmluvná pokuta je splatná do 10 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na zaplatenie Objednávateľovi od Dodávateľa. Porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú sa viaže zmluvná pokuta, nie je dotknuté právo Dodávateľa domáhať na zároveň aj náhrady škody.

8. Prechod vlastníckeho práva k tovaru, nebezpečenstvo škody na tovare
Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Objednávateľa momentom úplného zaplatenia ceny za objednaný tovar spolu s príslušenstvom a spolu so všetkými ostatnými záväzkami, ktoré má voči Dodávateľovi.
Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Objednávateľa momentom prevzatia tovaru od Dodávateľa, alebo momentom, keď je Objednávateľovi v zmysle dohody účastníkov umožnené s tovarom nakladať, ak je Objednávateľ v omeškaní s prevzatím tovaru.

9. Ochrana osobných údajov
Rešpektujeme vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré vaše osobné údaje. Tieto údaje chránime pred ich zneužitím a zaručujeme vám že neposkytneme tretiemu subjektu vaše kontaktné informácie a údaje o vašich nákupoch. Používaním tohoto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (heckerom). Iba v takom prípade neplatia pravidlá manipulácie s týmito údajmi.
Objednávateľ týmto čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby dodávateľ vo svojich informačných systémoch v manuálnej i automatizovanej forme spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä údaje, ktoré uviedol pri objednávke alebo v komunikácii s dodávateľom, a to pre účely realizácie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy. Objednávateľ udeľuje dodávateľovi tento súhlas na dobu nevyhnutnú na splnenie účelu zmluvy. Súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať na adrese sídla spoločnosti alebo na e-mailovej adrese Dodávateľa. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Objednávateľa Dodávateľovi. Dodávateľ sa zaväzuje po splnení účelu spracovania zabezpečiť bezodkladne likvidáciu osobných údajov zákazníka v súlade s ust. § 17 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov v platom znení.

Objednávateľ berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, pri objednávke) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať dodávateľa o zmene vo svojich osobných údajoch. Objednávateľ potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov. Objednávateľ ako dotknutá osoba v zmysle cit. zákona vyhlasuje, že pozná svoje práva, ktoré mu vyplývajú z ustanovení § 28 a § 29 cit. zákona.